Regulamin Świadczenia Usług

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia odpłatnych usług realizowanych przez firmę Mindhill Joanna Bartczak – Kotulska NIP 911 180 51 54.

Integralną częścią tego regulaminu jest Polityka Prywatności. Firma Mindhill Joanna Bartczak – Kotulska w dalszej części regulaminu jest nazywana Usługodawcą.

Osoba korzystająca z usługi nazywana jest w tym regulaminie Klientem.

Kontakt w sprawie usług dostępny jest  mailowo: kontakt@mindhill.pl lub telefonicznie: 500 344 005.

Ogólne zasady świadczenia usług

 

  • Usługi świadczone przez Usługodawcę to:

    

    • konsultacje, wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla osób fizycznych (klientów indywidualnych, rodzin i par) oraz firm i instytucji (dla pracowników firm i instytucji)

    • warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia, treningi umiejętności interpersonalnych

    • usługi doradcze i szkoleniowe.

  • Usługi mogą być świadczone elektronicznie (za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video, poczty elektroniczne, czatów) lub w siedzibie firmy tj.; ul. Słowackiego 5, 56-400 Oleśnica.

  • Klienci wyrażają zgodę na kontakt, dotyczący świadczonych usług.

  • Z usług mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność czy czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego oraz jego udział w konsultacji wstępnej.

Usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne

 

  • Umawianie wizyt odbywa się poprzez rezerwację terminu za pośrednictwem kalendarza online dostępnego na stronie www.mindhill.pl w zakładce umów wizytę.

  • W trosce o jakość świadczonych usług psycholog poddaje swoją pracę superwizji.

  • Psychoterapia jest poprzedzona konsultacjami wstępnymi, podczas których ustalane są cele terapeutyczne i zasady pracy terapeuty z Klientem.

  • Klient może odwołać spotkanie najpóźniej 24h przed jego terminem. Jeśli jest to możliwe, powinien to zrobić wcześniej, aby nie blokować terminu, z którego inna osoba mogłaby skorzystać.

  • Psychoterapia odbywa się raz w tygodniu w stałym terminie, o ile nie ustalono inaczej. Klient, chcąc zachować prawo do stałego terminu, powinien uczestniczyć w spotkaniach regularnie (odwołanie jest możliwe ze względu ma chorobę lub inne zdarzenie losowe).

  • Jeśli Klient często odwołuje spotkania może stracić prawo do stałego terminu; jest również zobowiązany do opłacania nieodbytych spotkań, jeśli nie zostały odwołane z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zajęcia grupowe

 

  • Zajęcia grupowe to warsztaty psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia i szkolenia, w których uczestniczą osoby niezamieszkujące wspólnego gospodarstwa domowego, ani nie będące w relacji romantycznej.

  • Zapisy na zajęcia grupowe mogą odbywać się za pomocą  poczty mailowej lub telefonicznie.

  • Płatność za zajęcia grupowe odbywa się elektronicznie zgodnie z informacjami, podanymi w opisie wydarzenia na stronie www.mindhill.pl zazwyczaj za pośrednictwem przelewu na konto Usługodawcy.

  • Rezerwacja miejsca to uregulowana pełna płatność za wybrane zajęcia grupowe.

  • Uczestnik może zrezygnować z zarezerwowanego miejsca nieodpłatnie nie później niż 28 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Po tym terminie całkowity zwrot kosztów nie jest możliwy. Klient może natomiast przekazać miejsce innej osobie, jeśli spełnia ona kryteria uczestnictwa w danych zajęciach (np. wieku, płci, itp. jeśli zostały one określone w opisie usługi). W przypadku braku osoby na zastępstwo Klient może otrzymać 50% zwrot wpłaconej rezerwacji, chyba, że strony ustaliły inaczej. W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed ustalonym terminem spotkania zwrot kosztów nie jest możliwy.

  • Zajęcia grupowe mogą zostać odwołane lub przesunięte na inny termin, jeśli nie zbierze się liczba osób, konieczna do przeprowadzenia danego warsztatu lub wystąpią inne poważne okoliczności, uniemożliwiające odbycie się warsztatu, całkowicie niezależne od organizatora, np. ograniczenia związane z epidemią. W takiej sytuacji, uczestnicy, którzy wnieśli opłatę za zajęcia, zostaną poinformowani mailowo. Przysługuje im całkowity zwrot poniesionych kosztów lub możliwość uczestniczenia w warsztacie w nowym terminie. Organizator może w takiej sytuacji zaproponować dodatkowo zniżkę na inne usługi dla uczestników, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztacie, na który się zapisali.

Zasady płatności za usługi oraz ich anulowania 

 

  • Ceny usług, podane są przy ofercie usług realizowanych przez danego specjalistę lub we wpisach, dotyczących warsztatów i innych usług. Ceny usług, które nie są podane na stronie ustalane są indywidualnie z Klientem.

  • Płatność za usługi odbywa się elektronicznie, podczas rezerwacji terminu, za pomocą przelewu na konto firmowe Usługodawcy.

  • Można nieodpłatnie odwołać konsultację z wyprzedzeniem minimum 24h. Przez odwołanie rozumie się kontakt mailowy lub telefoniczny.

  • Konsultacja nieodwołana co najmniej na 24h przed spotkaniem, podlega płatności.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 

  • Znaczna część świadczonych usług odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatorów do rozmów video (Skype, Zoom).

  • Świadczenie usług jest możliwe, jeśli zostaną spełnione wymagania, dotyczące używanych komunikatorów. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne, spowodowane problemami technicznymi urządzeń, aplikacji i połączenia internetowego Klienta.

  • W przypadku trudności technicznych po stronie Klienta spotkanie nie jest przedłużane.

  • Psycholog dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należytą jakość usług elektronicznych. W przypadku trudności technicznych po stronie psychologa, zasady odpłatności za usługi, zmiany terminu i reklamacji są ustalane indywidualnie z Klientem.

Reklamacje

 • Rozpatrujemy tylko reklamacje złożone pisemnie.
 • Reklamacje dotyczące usług oraz innyuch kwestii rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji
  na adres: Ostrowina 33d 56-400 Oleśnica lub adres mailowy kontakt@mindhill.pl.

Postanowienia końcowe

Kwestie sporne regulują przepisy prawa obowiązujące w Polsce.