fbpx

Mediacje

MEDIACJE


Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje rodzinne:

Mediacja to sposób na rozwiązanie sporów w rodzinie z udziałem osoby trzeciej, która pozostaje bezstronna. Ułatwia to zatrzymanie eskalacji konfliktu, ponieważ mediator czuwa nad komunikacją oraz pozwala stronom na wzajemne wysłuchanie swoich stanowisk, określenie warunków rozwiązania sporu i załatwienia sprawy bez pomocy sądu.

Mediacje najczęściej dotyczą:

 • alimentów
 • podziału majątku
 • sporu między małżonkami
 • spadku
 • rozwodu między małżonkami

Dlaczego mediacje?

Ważnym aspektem mediacji jest czas jaki zyskujesz. Pozasądowe załatwienie sporu jest o wiele szybszym sposobem na rozwiązanie konfliktu – nie  martwisz się, że latami będziesz wzywany do sądu. Jest to prosty sposób na dobrowolne załatwienie konfliktowej sytuacji, na wysłuchanie stron, wypracowanie wspólnego stanowiska.

Zgodnie z art.  art. 103 § 1 k.p.c. „sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”, a w art. 103 § 2 k.p.c. wskazano, że „przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.”.

Jednym z wymogów formalnych pozwu wskazanym w art. 187 § 1 pkt. 3 jest  wskazanie czy strony podjęły próbę mediacji bądź pozasądowego rozwiązania sporu:  „Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.”

Zalety po stronie  mediacji:

 • szybkość postępowania
 • pomoc w porozumieniu się /komunikacja
 • wypracowanie wspólnego stanowiska
 • wyjaśnienie spornych kwestii
 • pomoc w zrozumieniu drugiej strony
 • pomoc w wyrażeniu swoich oczekiwań
 • brak strony wygranej i przegranej
 • poprawienie relacji na przyszłość

Mediacje sądowe i  pozasądowe:

Mediacje sądowe odbywają się na zlecenie sądu. Mediacje pozasądowe, to  forma mediacji 
w której strony zgłaszają się do mediatora przed wcześniejszym złożeniem pozwu sądowego. W wielu sprawach rodzinnych (np. związanych np. opieką nad dziećmi, alimentami, rozwodem, separacją czy podziałem majątku), często emocję sięgają wyżyn i w takich sytuacjach  pomoc doświadczonego mediatora jest nieodzowna. Zapewnia nie tylko wsparcie i zrozumienie, ale również bezstronne reprezentowanie każdej strony. Ugoda w mediacji pozasądowej nabiera mocy prawnej po zatwierdzeniu przez sąd, co bezpośrednio skraca cały proces sądowy. Mediacje pozasądowe (inaczej mediacje prywatne) to  rozwiązanie 
w przypadku, gdy stronom zależy na tym by uniknąć podstępowania na drodze sądowej (które często okazuje się być długie, kosztowne i nieprzewidywalne) i zaoszczędzić niepotrzebnych, negatywnych emocji.

Prowadzone mediacje w sprawach rodzinnych oraz około rozwodowych zawsze odbywa się  na podstawie umowy z klientem.

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE “MEDIACJE”:

ONLINE
malgorzata-gosztyla

MAŁGORZATA GOSZTYŁA

certyfikowany terapeuta, certyfikowany specjalista ds. przemocy, oligofrenopedagog, mediator

OPOLE
malgorzata-gosztyla

MAŁGORZATA GOSZTYŁA

certyfikowany terapeuta, certyfikowany specjalista ds. przemocy, oligofrenopedagog, mediator